خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

سیستم عامل ملی جایگزین ویندوز می شود

  در حال حاضر عمده رايانههايی كه مورد بهرهبرداری قرار میگيرد رايانههای شخصی بوده و سيستم عامل مورد استفاده در اين رايانهها (تقريبا بدون استثنا) سيستم عامل ويندوز است. استفاده گسترده از اين سيستم مشكلاتی را به همراه دارد كه عمدهترين آنها عبارت است از:

  1.    منبع اين سيستم عامل در اختيار ما نيست و حفرههای امنيتی در آن وجود دارد. از اين رو، بدون آن كه كاربران بدانند، ممكن است اين حفرههای امنيتی برايشان مشكل ايجاد كند و اطلاعات آنها در معرض نفوذ خرابكاران قرار گيرد.
  2.     در ايران قانونی كه حمايت كننده نرمافزارهای خارجی باشد وجود ندارد و اين نرمافزارها به طور رايگان تكثير میشوند و همه از آن استفاده میكنند، اگر ايران بخواهد به سازمان تجارت جهانی (WTO) بپيوندد، قطعا ادامه اين روش امكان پذير نيست و كشور مجبور خواهد شد برای استفاده از نرمافزارهای خارجی، بهای آن را بپردازد.

    از بين سيستم عاملهای منبع باز، سيستم عامل لينوكس مناسبتر از همه تشخيص داده شد. كشورهايی مانند آلمان، چين و بعضی از كشورهای آمريكای جنوبی هم اين سيستم را انتخاب كردهاند. مزايايی سيستم ياد شده اين است كه اولا، منبع آن باز است، بنابراين جزئياتش در اختيار كسانی كه بخواهند روی آن كار كنند، قرار دارد. ثانيا، ايمنی اين سيستم بسيار بالاست. البته بعضی معتقدند امنيت بالای اين سيستم به دليل آن است كه هنوز مورد توجه خرابكاران قرار نگرفته و اگر سيستم مزبور مانند ويندوز كاربرد فراوانی داشته باشد، بدون شك توجه نفوذگران را سوی خود جلب میكند و از حفرههای ناامن آن هم سواستفاده خواهد شد. اما در حال حاضر اين وضعيت وجود ندارد و سيستم لينوكس نسبت به ويندوز امنيت بسيار بالاتری دارد.

  بر اساس مقدمات مذكور. مطالعاتی در سال 1380 آغاز شد تا ابعاد مسئله را بشكافد كه اگر ما بخواهيم چنين كاری را انجام دهيم، حد و حدود آن چيست؟ بر اساس مطالعات، تعريف مسئله تقريبا روشن شد. بعد از مشخص شدن حدود مسئله، پروژه وارد مرحله اجرايی شد. در كنار دبيرخانه لازم بود يك سيستم مديريت فنی هم وجود داشته باشد. برای اين منظور، با مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات پيشرفته شريف ( وابسته به دانشگاه صنعتی شريف) قراردادی منعقد شد تا مسائل فنی و هدايت پروژه را به لحاظ استانداردهای فنی دنبال كنند و يك كميته راهبردی هم از افراد متخصص تشكيل شد تا هدايت كلان پروژه را بر عهده بگيرد. بنابراين در اينجا دو دسته مسئله مطرح میشود: يكی مسائل مربوط به اينكه مجموع فعاليت چيست و پروژه چه مراحلی را پی میگيرد و دوم، مسائل مربوط به بعد فنی پروژه.

     البته يادآوری اين نكته ضروری است، بعد از معين شدن حدود مسئله، يك طرح كلان استخراج و در اين طرح كلان مشخص شد كدام فعاليت پيش نياز كدام فعاليت ديگر است؟ هر فعاليت چقدر طول میكشد؟ نتايج يك فعاليت در كدام فعاليت مورد استفاده قرار میگيرد؟ و...

     اين طرح كلان در كميته راهبردی بررسی و تصويب شده است و انجام پروژه بر اساس طرح كلان پيش خواهد رفت.

     در اين پروژه، زير پروژههايی هم تعريف شدند و روش اين است كه زير پروژهها به شركتها و گروههای متفاوتی سپرده شوند تا آنها را انجام دهند. پس از انجام و آزمون اين فعاليت يكپارچه سازی آنها توسط همان مركز مسئول بعدفنی كار ( مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات پيرشفته شريف) انجام میگيرد.

     علاوه بر اين، برای آنكه سيستم عامل ياد شده جا بيفتد و كاربران از آن استقبال كنند، نيازمند انجام فعاليتهای فرهنگ سازی هستيم. برنامه ريزی مربوط به فرهنگ سازی هم توسط مركزی كه نام بردم انجام خواهد شد، مانند برگزاری سمينارها و ... برای كاربران و شركتهای انفورماتيكی يا پيشبينی دروس دانشگاهی برای دانشجويان تا آنان ترغيب شوند پروژههايشان را در اين ارتباط بگذرانند به طوری كه پس از فارغ التحصيلی با اين سيستم آشنا و پشتوانه خوبی برای آن در جامعه باشند.

     در اولين مرحله كار 8پروژه مشخص شد و ارتباط اينها با يكديگر معلوم شد كه كدام پروژه بايد پيش از ديگری انجام شود و نتايج چيست؟ يكی از پروژهها به 5 زيرپروژه تقسيم و مشخصات فنی كامل آنها تبيين شد و از طريق آگهی در رسانهها و ... به اطلاع همگان رسيد و از دست اندركاران اين حوزه خواسته شد، اگر قادرند اين پروژهها را انجام بدهند، پيشنهادهای خود را ارايه كنند، در نهايت پيشنهادها توسط مركز فناوری اطلاعات وارتباطات پيشرفته شريف بررسی و با تمام پيشنهاد دهندگان مصاحبههايی انجام و پس از امتياز بندی پيشنهادها، هريك از پروژهها بر اساس امتيازها به بهترين پيشنهاد دهنده سپرده و در نهايت قرارداد كار منعقد شد. البته بعضی از زيرپروژهها در مدت كوتاهی مثلا شش ماه و بعضی در مدتی طولانیتر به انجام میرسند و هزينه هريك در مقايسه با ديگری متفاوت است.

    اقدام بعدی اين است كه پروژههای بعدی آماده و بخشی از امور مربوط به فرهنگ سازی آغاز شود. اولين مرحله فرهنگ سازي، برگزاری سمينارهايی در داخل و خارج از دانشگاهها خواهد بود تا اين فضا مهيا شود. پيش بينی ما اين است كه پروژه تقريبا بين 3 تا 4 سال طول بكشد و طی اين زمان سيستم عاملی ملی برای فارسی سازی آماده میشود و نرمافزارهای كاربردی مانند واژه پرداز، مرورگر، ابزار پست الكترونيك و ... نيز توليد خواهد شد.

     به علت اينكه يك چنين كاری منافع تجاری ندارد، تمامی هزينهها بايد توسط دولت تامين شود. در سال 1381، 120ميليون تومان اعتبار در اختيار اين پروژه قرار گرفت كه 100ميليون تومان آن از خزانه دريافت شد و امسال هم پيش بينی میشود حدود 500ميليون تومان هزينه پروژهها باشد. البته پيش بينی ما اين است كه با زمينه سازی مناسب، وقتی اين سيستم توسط كاربران مورد استفاده قرار گيرد و تعداد كاربران افزايش يابد، بازارهايی هم برای بخش خصوصی به وجود خواهد آمد و بخش خصوصی ميتواند اين سيستمها را بر عهده گيرد و در اين ساختار نرمافزارهای جديد به وجود آورد، در نتيجه بعد از سه سال يا چهار سال، در كنار اين فعاليتها، اهداف تجاری كه انگيزهای برای كار وسرمايه گذاری بخش خصوصی میشود نيز ايجاد خواهد شد.

     نفوذ سيستم عامل ويندوز بسيار گسترده است، بنابراين گسترش دادن سيستم عامل ملی بر اساس لينوكس به سهولت انجام نمیشود و مدتها طول میكشد تا كاربران به ويژه كاربران غيرحرفهای ترغيب شوند با اين سيستم كار كنند. البته میتوان سيستم را طوری ساخت كه سهولت كاربری سيستمهای مبتنی بر ويندوز را هم داشته باشد و در بحثهای فنی هم اين امر مورد تاكيد قرار دارد تا كاربران احساس مشكل نكنند.

      در هر حال، اين سيستم، سيستمی خواهد بود كه منبع آن باز است، برای محيط فارسی ساخته میشود، همراه با سيستم عامل نرمافزارهای كاربردی و ابزارهای برنامه ساز به فارسی خواهد بود.  این مطلب تا کنون 6 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : سيستم ,انجام ,پروژه ,كاربران ,عامل ,فعاليت ,سيستم عامل ,فرهنگ سازی ,مورد استفاده ,كدام فعاليت ,فناوری اطلاعات ,مركز فناوری اطلاعات ,
  سیستم عامل ملی جایگزین ویندوز می شود

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر